موسسه نگاه مشرق میانه- اجرای پژوهش های کیفی
اجرای پژوهش های کیفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

پژوهش کیفی با هدف ادراک عمیق از موضوع مورد مطالعه طراحی و اجرا می گردد، تا بدین‌ترتیب، از مسیر جمع‌آوری اطلاعات به شناخت تفهمی و توصیف‌ و تبیین عمیق‌تر و کامل‌تر در مسئله مورد پژوهش دست یابد. به تعبیر اشتراوس، منظور ما از تحقیق کیفی عبارت از هرنوع پژوهشی است که یافته‌هایی را به‌دست می‌دهند که با شیوه‌هایی غیر آماری و غیرکمی کسب شده‌اند. شیوه ای که به تحقیق درباره‌ی نحوه زیست، چگونگی شرح‌حال‌ها، رفتارها و همچنین کارکردهای سازمانی، جنبش‌های اجتماعی یا ارتباطات بین‌الملل معطوف باشد (استراوس، ۱۳۸۵: ۱۷). پژوهش‌های کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی، علمی و ... از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه باز و نیمه باز و ... استفاده می‌کند. موسسه نگاه مشرق میانه با اتکاء به تیم حرفه‌ای پژوهش خود، مجری پژوهش های کیفی با استفاده از استراتژی‌های ذیل است:

 • نظریه مبنایی
 • پدیدارشناسی
 • مردم نگاری
 • تحلیل گفتمان
 • تحلیل محتوا
 • هرمنوتیک
 • نشانه‌شناسی

موسسه نگاه مشرق میانه آماده طراحی و اجرای تاکتیک‌های گوناگون جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات در پژوهش‌های کیفی است

 • مصاحبه فردی متمرکز نیمه‌ ساختار ‌یافته و عمیق
 • مصاحبه گروهی متمرکز نیمه‌ ساختار ‌یافته و عمیق
 • مشاهده ساختار یافته
 • تحلیل محتوای کمی و کیفی
 • تحلیل داده‌های کیفی

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه موسسه نگاه مشرق میانه:
http://editing.nirp.ir/find.php?item=1.63.24.fa
برگشت به اصل مطلب