موسسه نگاه مشرق میانه- اجرای پرسشنامه
اجرای پرسشنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

در پژوهش‌های کمی و در مطالعات پیمایشی، پرسشنامه مشتمل بر سوالات بسته یکی از ابزارهای مهم جمع‌آوری اطلاعات است. با توجه به تخصصی بودن اجرای این روش در پژوهش‌های کمی ، این خدمت توسط موسسه نگاه مشرق میانه به پژوهشگران ارائه می‌شود. این خدمت در موسسه نگاه مشرق میانه در مراحل زیر انجام می‌گیرد.

  1. طراحی و تنظیم پرسشنامه بر مبنای سوال و پیش زمینه پژوهش
  2. بررسی مقدماتی (روایی و پایایی پرسشنامه)
  3. تعیین جامعه و انتخاب نمونه
  4. اجرای پرسشنامه
نشانی مطلب در وبگاه موسسه نگاه مشرق میانه:
http://editing.nirp.ir/find.php?item=1.62.25.fa
برگشت به اصل مطلب